1. Dodávateľ a výrobca

1.1 Obchodné subjekt, ktorý vyrába a dodáva produkty predávané na tomto eshope, vybavuje objednávky i prípadné reklamácie (ďalej len „Dodávateľ“):

Razitko.cz
Osiková 3/2644, Praha 3,13000
IČO: 45270961, DIČ: CZ45270961
info@razitko.cz
+420 284 829 696

2. Základné ustanovenia

2.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len „OP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej, prípadne nájomnej alebo licenčné zmluvy, kedy dodávateľom tovaru (ďalej len „Dodávateľ“) nakúpeného prostredníctvom internetovej aplikácie www.razitko.cz (ďalej len „www. razitko.cz „), je fyzická alebo právnická osoba, ktorú si vybral používateľ uvedeného webu (ďalej len“ Kupujúci „) pre obchod uskutočnený za využitie ktorejkoľvek časti www.razitko.cz.

2.2 Tento web pre svojich klientov bezplatne prevádzkuje spoločnosť Megaflex, spol. s r.o., IČO 45270961, so sídlom Osiková 2644/3, 130 00 Praha 3. Megaflex však v žiadnom prípade nie je partnerom prípadného obchodného vzťahu, vzniknutého použitím uvedeného webu.

2.3 Obe strany zmluvného vzťahu, teda Dodávateľ aj Kupujúci, už prvým a ktorýmkoľvek ďalším použitím www.razitko.cz jednoznačne prijímajú tieto OP.

2.4 Kupujúcim je Spotrebiteľ, Podnikateľ alebo Registrovaný podnikateľ.

2.2.1. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Dodávateľom alebo s ním inak koná.

2.2.2. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná oi. Na účely ochrany Spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

2.2.3. Registrovaným podnikateľom je ten Podnikateľ, ktorý na základe dohody s Dodávateľom využíva registrovaného prístupu k objednávaciemu systému Dodávateľa. Takýto podnikateľ má spravidla prístup k špeciálnym zľavám i ďalším zvláštnym obchodným podmienkam, ktoré väčšinou využíva pre ďalší predaj tovaru nakúpeného u Dodávateľa.

2.5 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou či predajom produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Dodávateľa, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log a podobne, Dodávateľa či jeho zmluvných partnerov, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnej písomnou zmluvou dohodnuté inak.

2.6 OP sú k dispozícii vždy v aktuálnom znení na webových stránkach www.razitko.cz

3. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Dodávateľ oznamuje, že:

3.1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok Vášho operátora, Dodávateľ si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky). Z tejto podmienky je vyňatá prípadná zmluvná doprava dohodnutá medzi zmluvnými stranami vopred.

3.2. požaduje úhradu kúpnej ceny a zaručuje dodanie v súlade s ďalej uvedenými Platobnými podmienkami (odsek 9.) a Podmienky dodávok (odsek 10.) v závislosti od druhu Kupujúceho a typu kupovaného plnenia.

3.3. Dodávateľ uzatvára tiež zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie, spravidla prenájom zariadení. Na strane Kupujúceho v prípade zmluvy nemôže byť Spotrebiteľ. Najkratšia doba, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, je najmenej jeden mesiac.

3.4. v prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú, je cena licencie dohodnutá za celú dobu poskytovania licencie, ak nie je uvedené inak;

3.5. v prípade, že Kupujúcim je Spotrebiteľ, má taký Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o:

3.5.1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

3.5.2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

3.5.3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla Dodávateľa;

3.6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:

3.6.1. o poskytovaní služieb, ktoré Dodávateľ splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

3.6.2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Dodávateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

3.6.3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

3.6.4. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

3.6.5. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom Kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

3.6.6. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré Kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

3.6.7. o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

3.6.8. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Dodávateľ zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného on-line nemožno od takejto zmluvy odstúpiť;

3.7. v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou;

3.8. Kupujúci má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo;

3.9. zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložená v elektronickom archíve Dodávateľa;

3.10. v prípade, že Kupujúci má sťažnosť, môže túto uplatniť u konateľa Dodávateľa, príp. sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

4. Zmluva

4.1. Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy na www.razitko.cz tým, že požadované plnenie (tovar, službu, elektronický obsah) vloží do košíka. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník Dodávateľa, či už priamo na pobočke alebo po telefóne a pri faxovej alebo emailovej objednávke. Než Kupujúci odošle objednávku, má právo meniť ako požadované plnenie, dopravu i spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky Dodávateľom. Za prípadné chyby pri prenose dát Dodávateľ nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy Dodávateľ bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.

4.2. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

4.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

4.4. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

4.5. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

4.6. Kúpnou zmluvou sa Dodávateľ zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah / licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo / licenciu k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec / digitálny obsah prevezme a zaplatí Dodávateľa kúpnu cenu.

4.7. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

4.8. Dodávateľ Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci / licenciu v súlade so zmluvou.

4.9. Dodávateľ splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, umožní ak mu nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

4.10. Ak má Dodávateľ vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

4.11. Dodá Ak Dodávateľ väčšie množstvo vecí, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na prebytočné množstvo, ibaže je Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

4.12. Dodávateľ odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

4.13. Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí Dodávateľ vec podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatria Dodávateľ vec pre prepravu.

4.14. Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie iné veci a vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci.

4.15. Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Dodávateľ spôsobil porušením svojej povinnosti

4.16. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

4.17. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Dodávateľ umožnil nakladať.

4.18. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Dodávateľ škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

4.19. Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec, po predchádzajúcom upozornení na náklady meškajúceho, vhodným spôsobom predať potom, čo meškajúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak váha strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

Zodpovednosť Dodávateľa </ strong>
4.20. Dodávateľ zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Dodávateľ zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,

4.20.1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré Dodávateľ alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

4.20.2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Dodávateľ uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

4.20.3. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

4.20.4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, pričom táto veta platí obmedzene pre súčasti laserov, ktorých záručná doba je obmedzená na kratší čas ako 6 mesiacov (pozri tiež Reklamačný poriadok dodávateľa, časť 2. Dĺžka záruky.)

4.21. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však netýka:

4.21.1. u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

4.21.2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

4.21.3. u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo

4.21.4. ak to vyplýva z povahy veci.

4.22. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

4.23. Ak má vec vadu, z ktorej je Dodávateľ zaviazaný, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Podstatné porušenie zmluvy </ strong>
4.24. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo

4.24.1. na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;

4.24.2. na odstránenie vady opravou veci,

4.24.3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

4.24.4. odstúpiť od zmluvy.

4.25. Kupujúci oznámi Dodávateľovi, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Dodávateľa; to neplatí, žiadal ak Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstráni Ak Dodávateľ vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolia Ak si Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – viď nižšie.

4.26. Kupujúci-Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Dodávateľ nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Dodávateľ nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti

Nepodstatné porušenie zmluvy </ strong>
4.27. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4.28. Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Dodávateľ dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže Dodávateľ odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci.

4.29. Neodstráni Ak Dodávateľ vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Dodávateľa. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

4.30. Pri dodaní nové veci vráti Kupujúci Dodávateľovi na jej náklady vec pôvodne dodanú.
Neoznámil Ak Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, nebude mu právo z chybného plnenia priznané. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

Záruka </ strong>
4.31. Zárukou za akosť sa Dodávateľ zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

4.32. Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako Dodávateľ, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

4.33. Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

5. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom
</ strong> 5.1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

5.1.1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

5.1.2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

5.1.3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

5.2. Dodávateľ umožňuje Spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy osobne, a to na adrese Dodávateľa. Spotrebiteľovi potom Dodávateľ potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

5.3. Odstúpiť možno tiež korešpondenčne, a to na adrese Dodávateľa.

5.4. Ak odstúpi Spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá Dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Dodávateľa dostal, a to na svoje náklady.

5.5. Tovar by mal Spotrebiteľ vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

5.6. Ak sa rozhodne Spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu Dodávateľa spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude vyplatená v hotovosti.

5.7. Spotrebiteľ zodpovedá Dodávateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

5.8. Ak odstúpi Spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu Dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

5.9. Ak odstúpi Spotrebiteľ od zmluvy, Dodávateľ však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než jej Spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Dodávateľovi odoslal.

5.10. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Dodávateľom a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má Dodávateľ právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

Odstúpenie v ostatných prípadoch </ strong>
5.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí:

5.11.1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

5.11.2. použil Ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady,

5.11.3. nespôsobil Ak Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

5.11.4. predal Ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti Kupujúci Dodávateľovi, čo ešte vrátiť môže, a dá Dodávateľovi náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

5.11.5. Neoznámil Ak Kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

6. GDPR a ochrana informácií

6.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 využité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, alebo v súlade s jeho súhlasom k využitiu osobných údajov, ktorý Kupujúci poskytol Dodávateľovi a / alebo MEGAFLEX prostredníctvom aplikácie https://www.razitko.cz alebo iným preukázateľným spôsobom.

6.2. Podrobné informácie o spôsobe spracovania osobných údajov spoločnosťou Megaflex nájdete na našom webe alebo tu .

7. Prevádzková doba

7.1. Objednávky cez www.razitko.cz sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

7.2. Príjem objednávok telefonicky alebo osobne je možný v súlade s pracovnou dobou Dodávateľa.

8. Ceny

8.1. Všetky ceny sú zmluvné. Na webe www.razitko.cz sú po výbere Dodávateľa vždy aktuálne a platné ceny tohto Dodávateľa.

8.2. Pre Spotrebiteľa a neregistrované Podnikateľa platia ceny, ktoré sú uvádzané vrátane DPH.

8.3. Akčné ceny platia vždy do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

9. Objednávanie

9.1. Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v elektronickom obchode či v správe potvrdzujúci prijatie objednávky tovaru.

9.2. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

9.2.1. prostredníctvom elektronického obchodu

9.2.2. podľa obchodných podmienok zvoleného Dodávateľa

9.3. Dodávateľ odporúča Kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.

10. Platobné podmienky

10.1. Predávajúci akceptuje platobné podmienky uvedené na www.razitko.cz.

10.2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Dodávateľa, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

11. Dodacie podmienky

11.1. Lehota dodania:

11.1.1. sa môže meniť individuálne u každého Dodávateľa

11.1.2. pre tovar na objednávku alebo tovar upravený podľa priania Kupujúceho je lehota dodania vždy stanovená dohodou zmluvných strán.

11.2. Osobný odber:

11.2.1. Tovar môže prevziať iba Kupujúci alebo ním poverená osoba. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

11.3. Zasielanie prepravnou službou – ČR:

11.3.1. Tovar je možné kupujúcemu zaslať Dodávateľom vybranú prepravnou službou.

11.3.2. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

11.4. Zasielanie kuriérom (alebo Kupujúcim vybraným prepravcom):

11.4.1. Ak nebolo výslovne dohodnuté inak, Kuriérske službu objednáva a platí výhradne Kupujúci. Kuriéra je možné k Dodávateľovi vyslať po potvrdení obsahu objednávky a termíne jej expedície zo strany Dodávateľa.

11.5. Zasielanie prepravnou službou – SR:

11.5.1. Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou priamo na ním zvolenú adresu. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

11.6. Prevzatie tovaru:

11.6.1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.

11.6.2. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

11.7. Poškodená zásielka:

11.7.1. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu Dodávateľa, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou Dodávateľovi.

11.7.2. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Dodávateľovi možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

12. Záručné podmienky

12.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Dodávateľovi a príslušnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list obvykle slúži faktúra alebo iný predajný doklad.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 1. 2021 a ruší predchádzajúce znenie OP vrátane jej súčastí.

Generujem sadzbu a vkladám položku do košíka.
Prosím počkajte ...
Generujem sadzbu a ukladám návrh.
Prosím počkajte ...