1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Identifikácia obchodného subjektu, ktorý vyrába a dodáva produkty predávané na tomto eshope, vybavuje objednávky a prípadné reklamácie (ďalej len „Dodávateľ“):

Razitko.cz
Osiková 3/2644, Praha 3,13000
IČO: 45270961, DIČ: CZ45270961
info@razitko.cz
+420 284 829 696

1.2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok (OP) pre nákup a predaj tovaru na www.razitko.cz, ktoré vymedzujú pojmy a podmienky obchodného vzťahu vzniknutého používaním webu www.razitko.cz.

1.3. Kupujúci aj Dodávateľ je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami (OP) ešte pred prvým použitím www.razitko.cz. Prvým aj akýmkoľvek ďalším použitím www.razitko.cz Dodávateľ aj Kupujúci výslovne súhlasí s OP aj týmto Reklamačným poriadkom.

1.4. Definícia pojmov prípadne obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami v OP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný v OP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú právne predpisy.

1.5. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje Dodávateľ ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä. Názov tovaru, cena, množstvo, v odôvodnených prípadoch sériovej číslo atď.).

1.6. Keď je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, Dodávateľ v predajnej dokumentácii zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dĺžku platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce.

1.7. Ak je Kupujúcim Registrovaný Podnikateľ a nakúpený tovar je určené k ďalšiemu predaju (po úprave alebo bez nej), potom platí, že tovar musí byť v prípade potreby reklamovaný konečným spotrebiteľom priamo u takého Registrovaného Podnikateľa. Ten vystupuje voči konečnému spotrebiteľovi ako predávajúci, konečný spotrebiteľ je v zmysle OP a Reklamačného poriadku Spotrebiteľom. Následne uplatní oprávnenú reklamáciu u Dodávateľa a spolupracuje s Dodávateľom, prípadne aj jeho dodávateľmi, až do úplného vybavenia takejto reklamácie.

2. Dĺžka záruky

2.1. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste.

2.2. Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. – taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare – pokiaľ nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak ide o veci použité, nezodpovedá Dodávateľ za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci Kupujúcim. Túto dobu uvedie Dodávateľ v doklade o predaji veci a dostatočne výrazne aj u ponúkaného tovaru a v potvrdení objednávky. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

2.3. Okrem vyššie uvedeného, ​​Dodávateľ uplatňuje na niektoré výrobky špeciálne záručnej lehoty (platí vždy od dátumu predaja), popísané v nasledujúcich odsekoch: Pečiatky TRODAT & Elektronická pečiatky REINER

2.4. Na bezchybnú funkciu pečiatok Trodat je záručná lehota 3 roky, počas ktorej je Dodávateľ pripravený:
2.4.1. zadarmo nahradiť všetky diely pečiatky, ktoré vykazujú konštrukčné alebo materiálové chyby alebo
2.4.2. chybné pečiatky opraviť alebo
2.4.3. chybné pečiatky vymeniť za zodpovedajúci nový, kompletný model.

2.5. Záruka sa nevzťahuje na minutia náplne alebo opotrebenia vankúšika pečiatky a na poruchy spôsobené používaním pečiatky v rozpore so zvyklosťami a účelom pre ktoré bola pečiatka vyrobená, najmä ak došlo k poškodeniu v súvislosti s:
2.5.1. doplňovaním akejkoľvek farby (atramentu) do vankúšika pečiatky
2.5.2. používaním iných ako originálnych TRODAT náhradných vankúšikov
2.5.3. použitím pečiatky ako súčasti iného stroja
2.5.4. jeho použitím k mechanizovanému tlači
2.5.5. použitím neprimeranej sily
2.5.6. neodbornými zásahmi do konštrukcie pečiatky
2.5.7. neodbornou zmenou alebo úpravou pečiatky
2.5.8. bežným opotrebovaním pečiatky

2.6. Na všetky elektronické pečiatky REINER poskytuje výrobca záruku v trvaní 12 mesiacov odo dňa nákupu. Laserové zariadenia a príslušenstvo

2.7. Na bezchybnú funkciu laserových gravírovacích strojov typu SPEEDY „R“ (napr. SPEEDY 100 R) je záručná lehota jeden rok,

2.8. Na repasované laserové zdroje je záručná doba 6 mesiacov,

2.9. Na optické časti laserov (šošovky, zrkadlá) je záručná lehota 3 mesiace, s výhradou ich mechanického poškodenia. Orientačné systémy

2.10. Na kvalitu dodaných prvkov orientačných systémov Triline je záručná lehota 1 rok. Nevzťahuje sa však na prípadnú zmenu odtieňa povrchu značenia a jeho častí, spôsobené vonkajšími vplyvmi. Materiály

2.11. Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. Tlačové patróny, spreje, polymérové ​​dosky a tekutiny, batérie a ďalšie), býva jeho obvyklá životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak, pri dodržaní odporúčaného spôsobu skladovania v súlade s návodom alebo pokynmi pre použitie.

2.12. Právo Kupujúceho reklamovať spotrebný materiál v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobené obvyklým užívaním. Ak tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknuté vada je dôsledkom bežného opotrebovania, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnej vadu. Dodávateľ vždy v odôvodnení prípadného zamietnutia reklamácie uvedie, či išlo o chybu spôsobenú obvyklým opotrebením.

2.13. Záručná doba sa ďalej všeobecne predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

3. Záručné podmienky

3.1. Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, nepoškodenie krabice) podľa prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

3.2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu Dodávateľa (uvedenú na www.razitko.cz), spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Dodávateľovi možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3.3. Kupujúci môže tovar reklamovať osobne v sídle Dodávateľa alebo odoslať poštou na adresu Dodávateľa.

3.4. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečené, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa a tel. číslo).

3.5. Kupujúci-Podnikateľ doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na nadobúdacím doklade (nákupný alebo Reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (pokiaľ výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu-Spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

3.6. Dodávateľ negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi Dodávateľa neschválenými súčasťami, ani so softvérovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola Kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke, ibaže je taká kompatibilita podobného tovaru obvyklá a ak nebolo Dodávateľom pri tovare výslovne uvedené, že je dané tovar kompatibilné iba s uvedeným zoznamom či nie je kompatibilný s uvedeným zoznamom.

3.7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. Bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.

3.8. Dodávateľ negarantuje plnú funkčnosť aplikačného software vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre operačný systém používaný Kupujúcim, ibaže je taká funkčnosť podobného tovaru obvyklá a ak nebolo predávajúcim pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar funkčný len s uvedeným zoznamom či nie je funkčná s uvedeným zoznamom. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá Dodávateľ žiadnu zodpovednosť.

3.9. Porušením ochrannej pečate, informatívne nálepky či sériového čísla sa Kupujúci vystavuje riziku zamietnutie reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Ak sú pečate a sériové čísla neoddeliteľnou súčasťou produktu, nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

3.10. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):
3.10.1. mechanickým poškodením tovaru,
3.10.2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
3.10.3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
3.10.4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
3.10.5. ak bol tovar alebo jeho časť poškodený počítačovým vírusom,
3.10.6. pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného, ​​nevhodného či nevhodne upraveného softvéru či spotrebného materiálu,
3.10.7. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, 3.10.8. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
3.10.9. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
3.10.10. keď tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

3.11. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a Dodávateľom výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonané reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

3.12. V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod.). Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) Sa Kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software, u digitálneho obsahu je to už samotným stiahnutím. To neplatí pre rozpor s kúpnou zmluvou (pozri nižšie).

3.13. Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú Kupujúcim v priloženom liste s popisom závady. Pre uvedenie závady odporúčame písomnú formu.

3.14. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. počítač), ale nekorektná inštalácia software (operačný systém, antivírusový program), ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektoré aplikácie (napr. hry, vírusy) nedodaný predávajúcim, alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že Kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a čase, potrebné na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len s výslovným súhlasom Kupujúceho (resp. Na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

3.15. Pri odovzdaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát k oprave, odporúčame Kupujúcemu zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Dodávateľ neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme.

3.16. Zariadenia pre ukladanie dát sú zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom s náhodným charakterom výskytu porúch. Dodávateľ upozorňuje týmto kupujúceho na uvedenú skutočnosť a odporúča vykonávať systematické zálohovanie užívateľských dát na vhodnom zariadení (napr. ZIP, CD). Záruka však týmto upozornením nie je obmedzená.

3.17. Dodávateľ má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a / alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamačnému konaniu, ibaže sa jedná o znečistení obvyklé. 3.18. Dodávateľ nepreberá za žiadnych okolností zodpovednosť za ušlý zisk, obchodný obrat, iné firemné hodnoty, očakávané úspory či zlepšenie na strane zákazníka v súvislosti s užívaním dodaných vecí či služieb. Nezodpovedá tiež za akékoľvek nároky tretích osôb.

4. Vybavenie reklamácie

4.1. Ak je Kupujúci-spotrebiteľ, o reklamácii Dodávateľ rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady Dodávateľ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku Kupujúcemu-podnikateľovi, kedy o reklamácie sa rozhodne najneskôr do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.2. Dodávateľ vydá Kupujúcemu-spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.3. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie.

4.4. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

4.5. Po vybavení reklamácie Dodávateľ upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

4.6. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť reklamácie vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (tj. Spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je Dodávateľ oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

4.7. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

5. Závěrečné ustanovenia

5.1. Tento Reklamačný poriadok je platný od 1. 1. 2021 a ruší platnosť všetkých predchádzajúcich reklamačných poriadkov spoločnosti Dodávateľa. 5.2.

Generujem sadzbu a vkladám položku do košíka.
Prosím počkajte ...
Generujem sadzbu a ukladám návrh.
Prosím počkajte ...